banner_cz

Aktualizováno dne 12:00 / 16-říj-2017

PRAVIDLA A PŘEDPISY SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

„Cesta do Holywoodu“

1. OBECNÁ USTANOVENI

1.1. Tato pravidla a předpisy (dále jen „pravidla a předpisy“) tímto utvářejí smluvní podmínky pro spotřebitelskou soutěž nazvanou „Cesta do Holywoodu“ (dále jen „soutěž“).

1.2. Termínem „organizátor soutěže“ se rozumí společnost Panasonic Marketing Europe GmbH, se sídlem na adrese Hagenauer Str, 43, 65203 Wiesbaden, Německo, evidovaná pod číslem: HRB 13178, jednající prostřednictvím společnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, pobočka se sídlem na adrese Praha 8, Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, IČO: 246 55 121, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469 (dále jen „organizátor“).

1.3. Termínem „koordinátor soutěže, který je oprávněný a odpovědný za provádění některých činností dle požadavků organizátora a jeho jménem“, se rozumí společnost „Interpay Sales Competitions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko, evidovaná pod číslem 476077, DIČ: IE 9724909W“ (dále jen „koordinátor”).

1.4. Soutěž se bude konat na území České republiky a Slovenska (dále jen „území“).

1.5. Předmětem soutěže budou následující OLED televize značky PANASONIC (dále jen „produkty“):

OLED TV TX-77EZ1000E
OLED TV TX-65EZ1000E
OLED TV TX-65EZ950E
OLED TV TX-55EZ950E

1.6. Soutěž se bude konat ode dne 16. října 2017 do 31. prosince 2017 (včetně) (dále jen „doba trvání soutěže“). Pravidla pro účast v soutěži jsou popsána v těchto pravidlech a předpisech.

1.7. Soutěže se lze účastnit tehdy, jsou-li produkty zakoupeny během doby trvání soutěže.

1.8. Produkty zahrnuté do soutěže jsou výhradně nové, původní předměty, které byly zakoupeny v maloobchodní prodejně nebo prostřednictvím webové stránky maloobchodu na území dle těchto pravidel a předpisů. Účast v soutěži není platná zejména tehdy, nejsou-li zakoupené předměty uvedené na trhu na území dle těchto pravidel a předpisů, nebo jestliže byly zakoupeny mimo toto území (například prostřednictvím internetu), nebo jestliže byly zakoupeny od fyzické osoby, která neprovozuje obchodní činnost (například v rámci internetové aukce).

2. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

2.1 Soutěže se mohou účastnit koncoví uživatelé - podnikatelé i fyzické osoby - kteří zakoupili produkty dle těchto pravidel a předpisů.

2.2 Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Panasonic Marketing Europe GmbH – organizační složka Česká republika; Panasonic Marketing Europe GmbH – organizačná zložka Slovenská republika; Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.; Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o.; Panasonic Industrial Devices Czech s.r.o.; Panasonic Electric Works Europe AG; Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o.; Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.; dále jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této Soutěže a osoby výše uvedeným osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění.

3. SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI

3.1. Soutěže se lze zúčastnit za předpokladu, jsou-li splněny následující smluvní podmínky:

a) V období dle odstavce 1.6 jste zakoupili v maloobchodní prodejně nebo v internetovém obchodě maloobchodu na území dle těchto pravidel a předpisů nejméně jeden produkt (ne z druhé ruky) a ponechali jste si originální doklad o koupi (účtenku nebo fakturu), na němž je uveden model produktu a datum koupě; a

b) v období od 30. října 2017 do 15. ledna 2018 (včetně) jste svůj produkt zaregistrovali na webové stránce: www.cestadohollywoodu.cz and www.cestadohollywoodu.sk (dále jen „webová stránka soutěže“). Upozorňujeme, že registrace bude aktivní po 14 dnech od nákupu produktu;

c) Vyplnili jste dotazník dostupný na webové stránce soutěže včetně soutěžní otázky.

Osoby, které splnily výše uvedené podmínky, budou dále nazývány „účastník“ nebo společně „účastníci“.

3.2. Při registraci zakoupeného produktu v souladu s bodem 3.1, písmenem b) je účastník soutěže povinen:

a) poskytnout následující osobní údaje:
- jméno,
- příjmení,
- emailovou adresu,
- telefonní číslo;
b) poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem této soutěže a případně poskytnout souhlas (nepovinné) se zpracováním osobních údajů za účelem marketingových činností organizátora a souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronické komunikace, zejména formou emailu;
c) poskytnout následující údaje o registrovaném produktu:
- sériové číslo,
- model produktu,
- datum koupě splňující podmínky o době uvedené v bodě 1.6,
- název obchodu, v němž byl produkt zakoupen;
d) připojit přílohu v podobě oskenovaného či vyfotografovaného dokladu o koupi produktu.

3.3. Osobní údaje účastníka soutěže v podobě emailové adresy a čísla mobilního telefonu spolu s údaji o sériovém čísle produktu zůstávají unikátní. Opakovaná registrace účastníka za použití stejné emailové adresy, čísla mobilního telefonu nebo opakovaná registrace stejného sériového čísla produktu není možná.

3.4. Účastník soutěže, který dokončil proces registrace v souladu s bodem 3.2 obdrží na uvedenou emailovou adresu zprávu, v níž bude registrace potvrzena. Předtím však může být účastník vyzván k potvrzení registrace, a to během 72 hodin od doby, kdy mu koordinátor soutěže zašle email se žádostí o potvrzení registrace, přičemž takové potvrzení proběhne vložením odkazu z emailové zprávy do podstránky soutěže. Jestliže účastník neprovede v tomto časovém limitu dokončení registrace, registrace bude považována za neplatnou.

3.5. Účastník soutěže je oprávněn zaregistrovat více než jeden zakoupený produkt, a to za předpokladu, jsou-li u veškerých zaregistrovaných produktů splněny smluvní podmínky dle bodu 3.1, písmena a). K tomuto účelu musí registrace dalšího produktu proběhnout tak, že se účastník přihlásí do webové stránky soutěže, zaregistruje další produkt a poskytne údaje v souladu s bodem 3.2, písmenem d) a d). Podle daného pořadí bude platit bod 3.3.

3.6. Po dokončení registrace produktu je zástupce organizátora nebo koordinátor oprávněn požádat účastníka soutěže, který dokončil registraci, o zaslání naskenovaného dokladu o koupi produktu, nebo o poskytnutí (dle vlastního uvážení zástupce organizátora nebo koordinátora) originálního dokladu o koupi produktu nebo jeho notářsky ověřenou kopii , kde bude uveden model zakoupeného produktu spolu s datem koupě.

3.7. Jestliže účastník soutěže neposkytne požadovaný doklad o koupi v souladu s pravidly uvedenými v bodě 3.9 během 48 hodin ode dne žádosti organizátora nebo koordinátora v uvedeném časovém limitu, pozbude tím veškerá práva spojená s registrací produktu. Účastník soutěže takových práv pozbude rovněž tehdy, bude-li nemožné jej kontaktovat navzdory 2 (dvěma) pokusům o kontakt s odstupem 72 hodin za použití kontaktních údajů poskytnutých při registraci, přičemž takový pokus o kontakt bude učiněn dle vlastního uvážení zástupce organizátora nebo koordinátora.

3.8. Jestliže účastník soutěže ve lhůtě 30 dní ode dne koupě odstoupí od kupní smlouvy, na jejímž základě zakoupil produkt dle těchto pravidel a předpisů, jeho účast v soutěži již nebude možná.

4. Proces soutěže a soutěžní cena

4.1. Účastníci soutěže, kteří splnili veškeré smluvní podmínky uvedené výše ve článku 3, se zúčastní soutěže a mohou vyhrát zájezd pro dvě osoby (včetně letenek a ubytování) do Hollywoodu, Los Angeles, USA, a to s prohlídkou filmových studií Hollywood („soutěžní cena“).

4.2. Vítěz bude určen na základě soutěžní otázky, která bude zodpovězena v souladu se článkem 3.1, písmenem c), těchto pravidel a předpisů.

4.3. Soutěžní otázka zní následovně: „Kolik OLED televizí značky Panasonic vyrobil plzeňský závod společnosti Panasonic v době od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017?“

4.4. Tři účastníci soutěže, jejichž odpověď se co nejvíce přiblíží skutečnému počtu televizí OLED vyrobených plzeňským závodem společnosti Panasonic, vyhrají soutěžní cenu. Jestliže budou některé odpovědi totožné, organizátor upřednostní odpověď, která byla zaregistrována dříve.

4.5. Cenu nelze vyměnit za hotovost nebo za jinou odměnu.

5. POSTUP PRO ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

5.1. Účastníci podají případné stížnosti spojené s vedením soutěže písemně do dne 15. ledna 2017 (počítá se datum na poštovní známce).

5.2. Písemné stížnosti musí zahrnovat následující údaje: jméno a příjmení účastníka, jeho podrobnou adresu a přesný popis a důvod stížnosti.

5.3. Veškeré stížnosti musí být podány na adrese Panasonic@promotion-support.com 

5.4. Stížnosti budou prověřeny do 14 dnů ode dne jejich přijetí. Osoba, která stížnost podala, bude o výsledku postupu pro řešení stížnostní informována písemně, a to na adresu poskytnutou na podané stížnosti.

5.5. Účastník soutěže tímto uplatňuje právo jednat o neuznaných pohledávkách prostřednictvím soudního řízení. Podání stížnosti není podmínkou pro vymáhání pohledávky ze strany účastníka soutěže, a to včetně vymáhání pohledávek prostřednictvím soudního řízení.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Organizátor není povinen a odpovědný za kontaktování účastníka soutěže z důvodů, které mu nelze připsat za chybu, zejména z toho důvodu, že účastník již nepoužívá emailovou adresu uvedenou při registraci nebo z důvodů nedostatků na straně poskytovatelů internetových služeb.

6.2. Organizátor není odpovědný za jakékoliv porušení zákonných ustanovení nebo práv třetí strany (včetně příjemců zprávy dle těchto pravidel a předpisů), jestliže takové porušení bylo způsobeno tím, že účastník zaslal zprávu na emailovou adresu jím uvedenou.

6.3. Omezení uvedená o bodech 6.1 a 6.2 pro účastníky neplatí, jestliže produkty zakoupili jakožto spotřebitelé dle článku 22, odstavce 1 Občanského zákoníku.

6.4. Smluvní podmínky této soutěže jsou tímto uvedeny v těchto pravidlech a předpisech. Veškeré informace o této soutěži, které jsou dostupné v propagačních materiálech a letácích, jsou poskytnuty pouze za informativním účelem.

6.5. Veškeré záležitosti nevysvětlené v pravidlech a předpisech této soutěže, budou vykládány dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

6.6. Tato pravidla a předpisy lze získat v registrovaném sídle organizátora a na webové stránce soutěže.

6.7. Organizátor si tímto vyhrazuje právo změnit tato pravidla a předpisy, a to v rozsahu povoleném zákonem a s příslušným oznámením změn účastníkům soutěže, přičemž taková oznámení organizátor uveřejní na webové stránce soutěže.

6.8. Osobní údaje účastníků soutěže budou zpracovány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., ze dne 4. dubna 2000, o ochraně osobních údajů na území České republiky (v platném znění). Organizátor je zároveň správcem osobních údajů. Účelem sběru údajů je provádět soutěžní kampaň nazvanou „Hollywood u Vás doma“ a poskytne-li účastník dodatečný (nepovinný) souhlas, údaje budou zpracovány pro marketingové účely organizátora. Účastníci soutěže jsou oprávněni mít přístup ke svým údajům a tyto údaje opravovat. Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však nezbytné za účelem účasti v soutěži. Za výše uvedených důvodů a ve výše uvedeném rozsahu je správce údajů oprávněn prostřednictvím písemné smlouvy svou odpovědnost za zpracování údajů účastníků soutěže svěřit jiné osobě, a to v souladu s pravidly stanovenými ve článku 31 Zákona o ochraně osobních údajů.


V Praze dne 1.10. 2017
Za organizátora: jednajícího prostřednictvím společnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika